Farligt gods på järnväg genom Lunds tätort

I dag passerar 80 godståg per dygn Lunds C – utan att stanna. Enligt Trafikverket förväntas antalet öka till cirka 100 godståg år 2030. Det förkommer alltför ofta att godståg passerar i 70 km/timme förbi perrong där resenärer väntar på nästa resandetåg eller stiger av och på resandetåg. Avståndet mellan godståget och väntande person kan vara mindre än 50 cm.

Både persontåg och godståg ger upphov till en mängd farliga emissioner som härrör från bromsar och strömavtagare samt slitaget mellan räls och hjul. En stor del av dessa partiklar är mycket små (nano partiklar) och lagras i den mänskliga kroppen.

En betydande del av järnvägsgodstrafiken genom Lund C utgörs av så kallat farligt gods som klor, ammoniak, frätande vätskor, sprängämne, olja/drivmedel och så vidare. Det värsta scenariot som kan inträffa är att en eller flera klor- eller ammoniaklastade vagnar havererar i centrala Lund genom olycka, mänskliga faktorn eller terroristhandling och släpper ut sitt innehåll snabbt. Det tar 5-10 minuter för molnet att nå fram till stadens utkant. Tusentals människor skulle drabbas och tiden är för kort för att någon evakuering skulle hinna genomföras. Ett stort antal människor skulle förolyckas.

Det finns idag inga statistiska eller matematiska modeller för att hantera sannolikheten för en totalkatastrof som kan inträffa men inte ännu inträffat. Men vi har de senaste åren sett ett antal liknande katastrofer inträffa som absolut inte skulle kunna inträffa, till exempel Estonia-katastrofen, Tsunamikatastrofen och Fukushimakatastrofen. Det är dock helt klart att en större järnvägsolycka kommer att inträffa vid Lund C inte minst på grund av den starkt ökande mängden järnvägstrafik. Frågan är inte om utan när.

Ett yttre godstågsspår skulle avsevärt minska belastningen på Lunds C och i betydande utsträckning minska skadorna vid en tågolycka. Godstågen skulle kunna lämna stambanan via ett så kallat triangelspår norr om Eslöv och följa linjen mot Teckomatorp och via ett ytterligare triangelspår vid Teckomatorp därefter följa Lommajärnvägen till E6. Därefter på nybyggd bana gå längs E 6an öster om Lomma, tills denna bana möter Lommajärnvägen och på denna bana till Malmö godsbangård. Kostnaden kan uppskattas till cirka 3 miljarder kronor. En summa i samma storleksordning som merkostnaden för att sänka stambanan genom Åkarp för att lösa bullerproblemen i denna tätort i samband med utbyggnaden till fyra spår Malmö-Lund. En sträckning skisserad enligt ovan skulle exponera betydligt färre människor än vad som sker med nuvarande godsdragning genom Lunds C.

Markåtgången för det ovan beskrivna yttre godstågsspåret kan uppskattas till ca 10 hektar åkermark och 5 hektar annan mark. Lunds tätort expanderade enligt kommunens egen statistik med 80 hektar under åren 2005-2010. Därefter har markåtgången för tätortens expansion kraftigt ökat och uppgår nu till över 100 hektar om året.

Åke Olson
Föreningen Vid Spåret
som verkar för säkrare tågtrafik genom Lund