Lund och järnvägen

PM 2015-10-07 LS

Järnvägsstationen i Lund tillkom 1856 när stambanorna i Sverige började byggas ut. Den har fortfarande samma placering och spårgeometrin är i princip oförändrad. Dubbelspår på stambanan och elektrifiering kom under första halvan av 1900-talet.

Antalet resenärer på stationen i Lund har ökat kontinuerligt och i det avseendet är Lund C en av landets största stationer. Från 2003 till 2014 har de regionala resorna till och från Lund fördubblats från 19 000 resor per dygn till drygt 37 000. Även resandet med fjärrtåg mot Stockholm och Göteborg har ökat, men det finns ingen offentlig statistik för dessa.

Under en högtrafiktimme angör 12 regionaltåg i vardera riktningen Lund C. Därutöver finns fjärrtåg till och från Stockholm och Göteborg samt ett antal godståg som passerar genom stationen. Bangårdsområdet har successivt byggts om och nya passager över spåren har tillkommit. Järnvägen bildar trots det en kraftfull barriär genom den centrala staden.

Antalet godståg som passerar genom Lund är idag cirka 80 per dygn. Många godståg fraktar det man kan klassificera som ”farligt gods”, det vill säga gods som vid en kollision eller urspåring kan orsaka stora skador på omgivningen.

Vilka problem finns för järnvägen genom Lund i framtiden?

När man blickar framåt ser man ett antal problem som måste lösas för att järnvägen ska kunna betraktas som ett positivt inslag i staden för dess invånare och besökare. Det gäller såväl järnvägens kapacitet och standard som dess funktion:

Från Malmö fram till Högevall får man fyra spår inom några år. Armaturkurvan blir en trångsektor på stambanan om inte fyra spår byggs även här.

Den nya höghastighetsbanan planeras komma till Lund C parallellt med stambanan från norr. Det innebär totalt sex spår norrut vilket rimmar dåligt med två spår söderut (Armaturkurvan). Höghastighetstågen måste även ha egna plattformar, vilket gör att nuvarande stationsutformning inte kan fungera.

Såväl persontrafiken med regionaltåg och fjärrtåg som godstrafiken förväntas öka kraftigt under de kommande åren. Spår- och plattformskapacitet på nuvarande station är tillräcklig för den växande regionaltrafiken men det är en stor olägenhet med godståg som passerar intill plattformarna.

När Fehmarn Bælt-förbindelsen står klar förväntas en fördubbling av antalet godståg över Öresund. Dessa kommer också till stor del passera genom Lund.

Flygtrafiken på Kastrup förväntas öka med 50% under de närmaste 15 åren. En betydande andel av resenärerna är svenskar och ur flera aspekter vill man att dessa huvudsakligen ska åka tåg till och från flygplatsen. Detta kommer att innebära såväl fler tåg som fler av- och påstigande resenärer i Lund.