Hur ser framtiden ut för järnvägstrafiken genom Lund?

Kommer transporter med farligt gods att fortsätta gå genom centrala Lund?

Hur ser tidsplanen ut?

Blir det fyra spår mellan Malmö – Lund C?

Om föreningen

logo_tr

Vid spåret är föreningen som verkar för säkrare tågtrafik genom Lund för människa och miljö.

Syftet med föreningen Vid spåret är att verka för en bättre och säkrare miljö för människor och natur längs järnvägen i Lund. Föreningen har två huvudmål; all godstrafik ska dras utanför staden samt att järnvägen från Högevall till Kung Oskars bro ska förläggas i tråg eller tunnel. Föreningen driver även en önskan om att hela järnvägssituationen i Lund måste analyseras ur ett helhetsperspektiv.

Föreningens arbetsmetoder är att följa och påverka utvecklingen genom dialog med berörda myndigheter som Lunds kommun, Länsstyrelsen i Skåne Län, Transportstyrelsen, Region Skåne, Miljöverket, Räddningsverket, Trafikverket, Sverigeförhandlingen, Riksdag och Regering med flera.

Föreningen startades 2012 av ett antal initierade privatpersoner som är bosatta längs med järnvägen i Lund och har idag ca 100 medlemmar. Föreningen är positiv till persontåg genom Lund men är negativ till att farligt gods transporteras genom staden.

”Vid spåret” har knutit till sig expertis inom planläggning, trafik, järnväg, miljö, byggande, arkitektur, stadsutveckling med mera.

Styrelse: Sven-Thore Holm, Annika McClintock, Åke Olson, Magnus Jannert, Viktor Öwall, Elisabet Johnson

Läs mer

”Vid spåret” har tagit fram följande PM om Lund och järnvägstrafiken:

PM 1 ”Ramprogram för Lunds C”

PM 2 ”Farligt gods på järnväg genom Lunds tätort”

PM 3 ”Lund och järnvägen”

Lunds kommun och Region Skåne:

Lund C – ramprogram för ett nytt stationsområde
Programmet tar inte hänsyn till järnvägens kapacitetsbehov, riskerna med farligt gods genom stadens centrum eller behovet att sammanlänka staden över järnvägen.

Läs mer om Region Skånes utvecklingsplaner
Region Skåne med Skånetrafiken driver utvecklingen av persontrafik på järnväg inom regionen.

Fyra spår Malmö C till Lund/Högevall
Trafikverket arbetar med utbyggnad av sträckan Flackarp-Lund (Ringvägen/Högevall) till fyra spår, sträckan Malmö C-Flackarp har redan försetts med fyra spår. Ny station för pågatågen planeras vid Klostergården.

 

Nationellt och internationellt:

Sverigeförhandlingen
Sverige förhandlingen har tagit fram förslag till ett nytt järnvägsnät för höghastighetståg (350 km/tim). Måndagen den 1 februari 2016 meddelade man vilka kommuner som man har tänkt trafikera varav Lund är en.

Nästa fasta förbindelse över Öresund
Öresundsbron håller på att nå sitt kapacitetstak för järnvägstrafik.

Trafikkorridoren Malmö-Stockholm
stambanan.com som är en intresseorganisation bestående av 29 kommuner, fem regioner och näringslivet har publicerat ett stort antal rapporter berörande utveckling av järnvägstrafiken inom denna korridor.

 

 


Sydsvenskan:

Inkapslad järnväg kan bli verklighet i centrala Lund

Järnvägen i centrala Lund kan komma att kapslas in i ett tunnelliknande skydd för att minska buller och stoftspridning från tågtrafiken…
Publicerad 1 mars 2016

Hur ska Lund klara en fördubblad trafik?

LUND Planerna för Lund C och spårvägen har riktat bort uppmärksamheten från den stora…
Publicerad 24 maj 2015 04.00

Gräv ner järnvägsspåren!

Tåg är ur många synpunkter, inte minst miljömässiga, ett ypperligt transportmedel…
Publicerad 12 juni 2014.

”Farlig godstrafik måste bort från Lunds tätbebyggda centrum”

ÅSIKTER …måste ut ur stan, det begriper alla som tänker efter… Sven-Thore Holm styrelseledamot i föreningen Vid Spåret
Publicerad 3 mars 2014.

Svenska Dagbladet:

Allt du behöver veta om höghastighetstågen

Det är drygt 50 år sedan de första höghastighetstågen började rulla i Japan. Efter en del diskussion i Sverige är arbetet nu igång…
Publicerad 21 februari 2016

Lokaltidningen:

Två spår ska bli fyra till Lund

Trafikverket vill ha med privatpersoner när spåren mellan Lund och Flackarp ska byggas ut…
Publicerad 15 oktober 2015

”Löser du inte spårfrågan blir det ett problem i framtiden”…
Publicerad 25 augusti 2015

”Det är inte en fråga om olyckan händer utan när”

Vid Spåret vill se större fokus på tågtrafiken genom Lund…
Publicerad 26 juni 2015

 

 

 

Film

armaturkurvan
Se filmen om tåg genom Armaturkurvan

 

 

 

 

Kontakta oss gärna

Sven-Thore Holm, ordförande
Annika McClintock, vice ordförande